Regulamin

REGULAMIN WINE CONNECT

CZEŚĆ I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Platformy Wine Connect prowadzonej na witrynie internetowej pod adresem wineconnect.app, która służy wymianie handlowej pomiędzy Sprzedającymi a Kupującymi w zakresie sprzedaży, prezentowania informacji i artykułów dotyczących napojów alkoholowych – win i innych produktów winiarskich, do składania i ewidencjonowania Zamówień. 
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 1. zasady korzystania z Platformy;
 2. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta na Platformie;
 3. warunki i zasady oferowania Produktów przez Sprzedających przy użyciu Platformy;
 4. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień na zakup Produktów przy użyciu Platformy;
 5. zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Platformy.
 1. W ramach Platformy świadczone będą usługi określone w niniejszym Regulaminie, w szczególności zapewnienie możliwości sprzedaży i zakupu Produktów, obsługa płatności przy wykorzystaniu Agenta Płatności, obsługa dostaw Produktów.
 2. Dla zapewnienia przejrzystości Regulamin został podzielony na części, które stanowią integralną całość:
 1. Regulamin Wine Connect Cześć I Postanowienia Wstępne – stanowiący niniejszy dokument
 2. Regulamin Wine Connect Cześć II Postanowienia Wspólne
 3. Regulamin Wine Connect Cześć III Regulamin Sprzedawcy
 4. Regulamin Wine Connect Cześć IV Regulamin Sprzedaży
 1. Podział na wskazane powyżej części nie zwalnia Użytkownika od zapoznania się ze wszystkimi częściami Regulaminu i załącznikami do niego, ponieważ stanową jeden Regulamin.
 2. Niniejszy regulamin jest wzorcem umownym w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego i określa warunki umowy zawieranej pomiędzy Wine Connect a Użytkownikiem dotyczącej świadczenia przez Wine Connect usług związanych z platformą Wine Connect.
 3. Niniejszy regulamin jest wzorcem umownym w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego i określa warunki umowy sprzedaż Produktu zawieranej pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą przy wykorzystaniu komunikacji za pośrednictwem funkcjonalności Platformy. Wine Connect nie jest stroną takiej umowy.

REGULAMIN WINE CONNECT

CZEŚĆ II

POSTANOWIENIA WSPÓLNE

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§.II.1. Regulacje wstępne

 1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią Regulaminu Wine Connect. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dokumencie stosuje się pozostałe części Regulaminu. 
 2. Korzystanie z Platformy jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym:
  1. posiadanie komputera klasy PC lub innego urządzenia umożliwiającego korzystanie z Platformy,
  2. dostępu do sieci Internet,
  3. posiadania odpowiedniego oprogramowania, w tym co najmniej przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; 
  4. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 3. Zakazuje się korzystającemu z Platformy dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania bez zgody Wine Connect jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte na Platformie.
 4. Platforma przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 lat.
 5. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Platformy oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Warunkiem korzystania z Platformy jest zapoznanie się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Platformy i zaakceptowanie w całości Regulaminu. W przypadku braku akceptacji Regulaminu w całości lub w części Użytkownik nie może korzystać z Platformy.

§.II.2. Definicje

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

 • Platforma 

Internetowa platforma handlowa prowadzona pod adresem wineconnect.app, której operatorem i właścicielem jest Wine Connect służąca wymianie handlowej pomiędzy Użytkownikami w odniesieniu do Produktów 

 • Wine Connect

Good Connect Prosta Spółka Akcyjna wpisana do rejestru: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, numer 0000958726, NIP: 6762613477, Adres: ul. Plac Kossaka 3/8, 31-106 Kraków

 • REGULAMIN, REGULAMIN WINE CONNECT

niniejszy dokument określający zasady korzystania z Platformy a składający się z IV części wraz z załącznikami: 

 • Regulamin Wine Connect Cześć I Postanowienia Wstępne
 • Regulamin Wine Connect Cześć II Postanowienia Wspólne
 • Regulamin Wine Connect Cześć III Regulamin Sprzedawcy
 • Regulamin Wine Connect Cześć IV Regulamin Sprzedaży na Platformie Wineconnect.app
 • REJESTRACJA

Proces rejestracji Konta Użytkownika dokonywany za pośrednictwem rozwiązań dostępnych na Wine Connect

 • KONTO

prowadzony dla Użytkownika przez Wine Connect zespół danych i informacji zawierający dane Użytkownika obejmujące dane zgłoszone przy Rejestracji oraz dane wynikające z jego aktywności na Wine Connect

 • UŻYTKOWNIK

podmiot, który przejdzie proces Rejestracji i uzyska dostęp do usług świadczonych przez Wine Connect, UŻYTKOWNIKIEM może być tylko i wyłącznie podmiot prowadzący działalność gospodarczą a nadto w przypadku osób fizycznych osoba pełnoletnia nie pozbawiona i lub nieograniczona w zakresie zdolności do czynności prawnych

 • SPRZEDAJĄCY, SPRZEDAWCA

Użytkownik będący przedsiębiorcą, który posiada Konto Sprzedawcy założone zgodnie z Regulaminem i którego dane wskazane są jako dane Sprzedawcy w stosunku do Towarów nabywanych przez Klienta przy wykorzystaniu funkcjonalności Platformy 

 • KONTO SPRZEDAWCY 

Indywidualne konto przedsiębiorcy posiadającego co najmniej jedno zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych utworzone po rejestracji przedsiębiorcy na Platformie zgodnie z postanowieniami Regulaminu i prowadzone w systemie Wine Connect, na którym gromadzone są dane o Sprzedawcy i które umożliwia przyjmowanie zamówień na Towary za pośrednictwem Platformy

 • SPRZEDAJĄCY HURTOWY

Sprzedający posiadający zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych

 • SPRZEDAJĄCY DETALICZNY

Sprzedający posiadający zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych

 • PUNKT SPRZEDAŻY 

Punkt sprzedaży Produktów prowadzony przez Sprzedawcę i wskazany Klientowi jako punkt sprzedaży, w którym Klient nabywa Towary zawierając umowę sprzedaży przy wykorzystaniu funkcjonalności Platformy

 • KUPUJĄCY, KLIENT

Użytkownik, przedsiębiorca, który, który posiada Konto Kupującego założone na Platformie zgodnie z Regulaminem i w ramach danej transakcji dokonywanej przy udziale Wine Connect zamierza wystąpić w roli kupującego określone Produkty

 • KONTO KUPUJĄCEGO 

Indywidualne konto Klienta utworzone po rejestracji przedsiębiorcy na Platformie zgodnie z postanowieniami Regulaminu i prowadzone w systemie Wine Connect, na którym gromadzone są dane o Kliencie i które umożliwia składanie zamówień na Towary za pośrednictwem Platformy

 • KONSUMENT 

Klient będący osobą fizyczną, która nabywa Produkty od Sprzedawcy w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jak też Klient będący osobą fizyczną ( w tym wspólnicy spółek cywilnych) zawierającą ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Klienta działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 • AGENT PŁATNOŚCI

Polskie ePłatności Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, numer 0000227278, NIP: 5862141089, Adres: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka

 • KURIER

DHL Parcel Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, numer 0000631916, NIP: 9512417713, Adres: ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa

 • PRODUKT, TOWARY

wina oraz inne produkty będące przedmiotem Oferty, które mogą być przedmiotem obrotu przy wykorzystaniu Wine Connect

 • OFERTA

propozycja zawarcia umowy sprzedaży Produktu na warunkach określonych przez Sprzedającego, w szczególności zawierających cenę i opis oferowanego Produktu, przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach Wine Connect

 • TRANSAKCJE

zasady zawierania a następnie wykonywania umów sprzedaży Produktów pomiędzy Użytkownikami przy użyciu Wine Connect

 • ZAMÓWIENIE 

Oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Platformy dotyczące zakupu Towarów w konkretnym Punkcie sprzedaży prowadzonym przez Sprzedawcę.

§.II.3. Użytkownicy Wine Connect

 1. Użytkownikami Wine Connect mogą być tylko podmioty prowadzące działalność gospodarczą tj. w szczególności osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki cywilne osób prowadzących działalność gospodarczą, spółki handlowe i inne osoby prawne.
 2. Użytkownikami Wine Connect mogą być tylko podmioty z siedzibą w Polsce, prowadzące działalność gospodarczą wyłącznie w oparciu o wpis w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 3. Użytkownicy mogą dokonywać zakupów na własne potrzeby lub jeżeli posiadają stosowne zezwolenia celem dalszej odsprzedaży.

§.II.4 Korzystanie z Wine Connect

 1. Warunkiem korzystania z serwisu jest dokonanie rejestracji za pośrednictwem dostępnego na Platformie formularza. 
 2. Osoby niezarejestrowane nie mogą dokonywać zakupów ani dokonywać sprzedaży Produktów a jedynie przeglądać dostępne na Platformie Produkty.

§.II.5 Rejestracja Użytkownika

 1. Użytkownicy dokonują Rejestracji za pośrednictwem dostępnego na Platformie formularza.
 2. Wszelkie dane podawane podczas rejestracji winny być podawane zgodnie z prawdą i odpowiadać danym w odpowiednich rejestrach. 
 3. Wszelkie ryzyko związane z podaniem nieprawdziwych lub błędnych danych obciążają Użytkownika.
 4. Wine Connect zastrzega sobie możliwość sprawdzenia poprawności podanych danych i zażądania przedstawienia odpowiednich odpisów z właściwych rejestrów i ewidencji jak również innych dokumentów na potwierdzenie prawidłowości danych lub oświadczeń. Do czasu potwierdzenia danych proces rejestracji może zostać wstrzymany lub konto Użytkownika może być zawieszone.
 5. Po dokonaniu Rejestracji Użytkownikowi zostanie nadany indywidualny identyfikator.
 6. Osobą rejestrującą może być wyłącznie osoba upoważniona do działania w imieniu podmiotu rejestrowanego, w szczególności sam przedsiębiorca, członek organu osoby prawnej, wspólnik spółki osobowej, prokurent, pełnomocnik.
 7. W przypadku błędów w wypełnieniu formularza rejestracyjnego proces rejestracji może zostać zablokowany i rejestrujący winien skontaktować się z Wine Connect celem dokończenia rejestracji.

§.II.6 Prawidłowość danych

 1. Podczas Rejestracji oraz przez cały okres korzystania z Platformy Użytkownik zobowiązany jest bezwzględnie przedstawiać wszystkie dane zgodne z prawdą.
 2. Wszelkie dokumenty winny być przedstawione w języku polskim. W przypadku dokumentów zagranicznych winny być one przetłumaczone przysięgle na język polski.
 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za podanie nieprawidłowych danych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń lub przedstawienie niepoprawnych dokumentów.
 4. W przypadku stwierdzenia naruszenia powyższych postanowień Wine Connect może wstrzymać proces rejestracji, zawiesić konto Użytkownika lub wyłączyć możliwość korzystania z Wine Connect.

§.II.7 Weryfikacja konta

 1. Po dokonaniu prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego na wskazany przez rejestrującego się adres e-mail zostanie wysłana korespondencja wraz z podsumowaniem danych podanych przez rejestrującego się oraz z linkiem służącym potwierdzeniu.
 2. Rejestrujący zobowiązany jest dokonać potwierdzenia prawidłowości uzupełnionych danych poprzez użycie przesłanego linka.
 3. Konto Użytkownika zostanie aktywowane po użyciu przez użytkownika linka, o którym mowa w powyższych ust. o czym Użytkownik zostanie powiadomiony przez wiadomość email.
 4. Wine Connect zastrzega sobie możliwość skorzystania z innych mechanizmów potwierdzenia prawidłowości danych i potwierdzenia Rejestracji.
 5. W sytuacji, gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach Platformy wymaga dodatkowej weryfikacji lub w przypadku powzięcia przez Wine Connect zastrzeżeń co do bezpieczeństwa Konta lub Transakcji możliwe jest:
  1. czasowo ograniczony dostęp do poszczególnych usług świadczonych w ramach Platformy,
  2. uzależnienie korzystania z Platformy od potwierdzenia przez Użytkownika odpowiednimi dokumentami jego wiarygodności, w tym tożsamości,
 6. Działania wskazane w ust. 5 niniejszego § mogą być zastosowane również w przypadku ujawnienia, że w zakresie korzystania z Konta Użytkownika działają tzw. boty, inne narzędzia informatyczne zakłócające funkcjonowanie Platformy lub służące niezgodnemu z niniejszym Regulaminem korzystaniem z Platformy.
 7. Po zabezpieczeniu należytego korzystania z Konta Użytkownika zastosowane ograniczenia mogą być zniesione.
 8. Wine Connect może dokonywać weryfikacji konta przez cały okres korzystania z Platformy, w szczególności w zakresie posiadanego przez Użytkownika zezwolenia, jego ważności i poprawności jego opłacenia.
 9. Konto zostanie aktywowane po przeprowadzeniu całej procedury przewidzianej procesem rejestracji, w szczególności po weryfikacji poprawności danych i dokumentów, w tym także przez Agenta Płatności. Informacje dotyczące procesu rejestracji przekazywane będą za pośrednictwem poczty e-mail lub przy użyciu komunikatów na Platformie.
 1. UMOWA Z WINE CONNECT

§.II.8 Umowa z Wine Connect

 1. Niniejszy regulamin jest wzorcem umownym w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego i określa warunki umowy pomiędzy Użytkownikiem a Wine Connect.
 2. Z momentem potwierdzenia Rejestracji dojdzie do zawarcia umowy pomiędzy Wine Connect a zarejestrowanym Użytkownikiem dotyczącej świadczenia przez Wine Connect usług objętych niniejszym regulaminem, które obejmują udostępnienie Użytkownikom platformy służącej wymianie handlowej pomiędzy Użytkownikami, w tym:
  1. umożliwienie oferowania Produktów na Platformie,
  2. umożliwienie zawierania umów sprzedaży Produktów pomiędzy Użytkownikami,
  3. zapewnienie obsługi płatności,
  4. obsługa dostaw Produktów,
  5. wsparcie reklamacji i zwrotów.
 3. Wine Connect nie bierze udziału w tej wymianie, która dokonywana jest bezpośrednio między Sprzedającym a Kupującym.
 4. Usługi te będą świadczone na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie. Jeżeli niniejszy Regulamin nie stanowi wyraźnie przez umowę rozumie się wprost postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Tylko i wyłącznie pełna Rejestracja i jej potwierdzenie pozwolą na korzystanie z funkcjonalności Platformy.
 6. Umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Wine Connect może być rozwiązana przez każdą ze stron za 30 dniowym okresem wypowiedzenia. Wypowiedzenie następuje poprzez skierowanie wypowiedzenia odpowiednio na adres e-mail Wine Connect lub Użytkownika lub poprzez wprowadzenie stosownej informacji w formularzu wypowiedzenia o ile został udostępniony.
 7. Konto Użytkownika zostanie usunięte w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia rozwiązania umowy.
 8. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Użytkowników do rozliczenia Transakcji dokonanych przed dniem rozwiązania.
 9. Wine Connect przysługuje prawo rozwiązania umowy z Użytkownikiem za 14 dniowym okresem wypowiedzenia, jeżeli Użytkownik naruszał postanowienia Regulaminu lub nie wywiązywał się z umów zwartych z innymi Użytkownikami, w szczególności występował przypadek zawieszenia jego Konta. 
 10. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu oraz w przypadku, gdy działania Użytkownika mogą narazić Wine Connect i innych Użytkowników na poważną szkodę Wine Connect upoważnione będzie do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 11. W przypadkach wskazanych powyżej w niniejszym § Użytkownik nie może dokonać ponownej Rejestracji Konta bez uprzedniej wyraźnej zgody Wine Connect.
 12. W przypadku rozwiązania umowy wszelkie zapisy dotyczącego Użytkownika zostaną usunięte z Platformy.
 1. KORZYSTANIE Z WINE CONNECT

§.II.9 Logowanie

 1. Po pozytywnym zakończeniu Rejestracji Użytkownik będzie logował się do systemu za pośrednictwem indywidualnego loginu, którym będzie podany przy rejestracji adres e-mail oraz ustanowionego przez Użytkownika hasła.
 2. Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć hasło przed dostępem osób nieupoważnionych.
 3. Możliwość logowania przy użyciu automatycznych rozwiązań, w tym zapisanych haseł na korzystanych urządzeniach następuje na wyłączne ryzyko Użytkownika.

§.II.10 Konta Użytkownika

 1. Użytkownik może korzystać z dwóch kont: 
  1. jednego na potrzeby sprzedaży Produktów,
  2. i jednego na potrzeby zakupu Produktów przy użyciu Platformy.
 2. Z konta przeznaczonego do sprzedaży nie ma możliwości dokonywania zakupów a z konta przeznaczonego do zakupów nie ma możliwości dokonywania sprzedaży.
 3. Platforma prezentować będzie, stosownie do informacji przedstawionych przez Użytkownika ceny hurtowe i ceny detaliczne Produktów. Ceny hurtowe prezentowane będą przez Sprzedawców Hurtowych i dostępne będą po zalogowaniu się przez Użytkownika posiadającego zezwolenie na sprzedaż produktów alkoholowych. Ceny detaliczne prezentowane będą przez Sprzedawców Detalicznych i dostępne będą po zalogowaniu się Użytkowników nieposiadających zezwolenia na sprzedaż produktów alkoholowych.

§.II.11 Ograniczenia z korzystania z Wine Connect

 1. Zakazane jest dla Użytkownika wykorzystywanie Kont do dokonywania czynności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. 
 2. Niedopuszczalne jest w szczególności:
  1. zawieranie umowy sprzedaży Towarów w ramach Ofert własnych (tj. takich, gdzie zarówno Kupującym jak i Sprzedającym jest ten sam podmiot),
  2. promowanie napojów alkoholowych,
  3. składanie zamówień bez zamiaru zakupu Produktów,
  4. potwierdzanie zamówień bez możliwości dostarczenia Produktów,
  5. dokonywanie sprzedaży Produktów wadliwych, Produktów nieoryginalnych, 
  6. dokonywanie sprzedaży Produktów bez ważnego zezwolenia,
  7. dokonywanie zakupu Produktów celem ich dalszej odsprzedaży bez ważnego zezwolenia,
  8. dokonywanie kolejnej Rejestracji w celu unikania zapłaty należności wobec Wine Connect z tytułu usług świadczonych w ramach Platformy,
  9. oferowanie Produktów nie znajdujących się w ofercie Sprzedającego,
  10. wprowadzanie nieprawdziwych informacji dotyczących Produktów.
 3. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać Konta innym osobom.
 4. Konta są niezbywalne, chyba, że Użytkownik uzyska zgodę Wine Connect.

§.II.12 Korespondencja, sortowanie i moja lista

 1. Użytkownikom może zostać udostępnione narzędzie do bezpośredniej komunikacji między Użytkownikami. Wine Connect ma pełny, nieograniczony dostęp do tej korespondencji. 
 2. Na bazie danych podanych przez Sprzedającego Wine Connect umożliwi sortowanie i wyszukiwanie Produktu wg funkcjonalności udostępnionych przez Wine Connect.
 3. Użytkownikom udostępniony może być mechanizm polegający na tworzeniu własnej listy Produktów dostępnej po zalogowaniu do Platformy – Moja Lista. Moja Lista nie stanowi listy zakupów a jedynie listę Produktów wybranych. Platforma może umożliwić dodanie Produktów do koszyka również bezpośrednio z Mojej Listy.

§.II.13 Płatności

 1. Użytkownicy akceptują, że płatności dokonywane będą za pomocą wszystkich metod płatności udostępnionych przez Wine Connect a obsługiwanych przez Agenta Płatności.
 2. Regulacje dotyczące zasad dokonywania płatności dostępne są na stronie internetowej Agenta Płatności pod adresem https://pep.pl/online/dokumenty-prawne/.

§.II.14 Ocena Produktów i program Twój Sommelier

 1. Wine Connect może udostępnić usługę oceny Produktów oraz Sprzedających.
 2. Zasady dokonywania ocen Produktów zostaną przedstawione w materiałach dostępnych na Platformie.
 3. Dodatkowo Użytkownikom może zostać udostępniona możliwość dokonania wprowadzenia opisowej oceny Produktu lub Sprzedającego. W przypadku udostępnienia takiej Usługi Użytkownicy zobowiązani są zamieszczać komentarze wyłącznie odnoszące się do Produktu lub Sprzedającego. Niedopuszczalne są komentarze wulgarne, pogardliwe, obsceniczne, rasistowskie lub w inny sposób naruszające zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje. Niedopuszczalne jest zamieszczanie również danych kontaktowych, loginów, adresów, w tym e-mail oraz nie mogą one stanowić reklamy.
 4. Wine Connect zastrzega sobie możliwość usuwania komentarzy naruszających zasady wskazane w ust. 3 oraz w inny sposób naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu. Usunięcia może nastąpić z własnej inicjatywy Wine Connect lub na uzasadniony wniosek Użytkownika.
 5. Treści ocen i odpowiedzi są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających Platformę.
 6. Celem wsparcia Kupujących zakresie dokonywanych przez nich zakupów wina przy użyciu Platformy może być wprowadzony program „Twój Sommelier”, którego warunki funkcjonowania regulować będzie odrębny regulamin, przy czym jego zasady obowiązują wszystkich Użytkowników od momentu wprowadzenia i nie wymagają dodatkowych zgód.

§.II.15 Rola Wine Connect w Transakcjach

 1. Wine Connect nie jest stroną umów sprzedaży Produktów zawieranych pomiędzy Użytkownikami. W związku z czym:
  1. umowy sprzedaży zawierane będą pomiędzy Sprzedającym a Kupującym i to oni powinni kierować wzajemnie roszczenia do siebie,
  2. Wine Connect nie gwarantuje, że Sprzedający oraz Kupujący są uprawnieni do zawarcia i wykonania umowy,
  3. wszelkie reklamacje roszczenia związane z niezgodnością towaru z umową winny być kierowane do Sprzedającego,
  4. Wine Connect nie odpowiada w żadnym wymiarze za jakość i legalność Produktów oferowanych i sprzedawanych przez Sprzedających,
  5. Wine Connect nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników,
  6. Wine Connect nie ponosi odpowiedzialności za to czy Użytkownicy posiadają zezwolenia do sprzedaży lub nabycia Produktów.
 1. OPŁATY I PROWIZJE

§.II.16 Opłaty i prowizje

 1. Usługi świadczone przez Wine Connect w ramach Platformy są odpłatne w drodze prowizji. Wszystkimi prowizjami obciążany jest Sprzedający. 
 2. Koszty dostawy Produktów od Sprzedającego do Kupującego obciążają w zależności od dostępnych wariantów Kupującego lub Sprzedającego. 
 1. NARUSZENIE REGULAMINU

§.II.17 Zobowiązanie

 1. Oprócz innych przypadków wprost wskazanych w niniejszym Regulaminie wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Platformy powinny być zgodne z Regulaminem, dobrymi obyczajami, przepisami prawa. Zakazane są również działania, które mogą negatywnie wpływać na bezpieczeństwo funkcjonowania Platformy lub szkodzić Użytkownikom.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania związane z korzystaniem z Platformy i w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem Wine Connect lub innych Użytkowników.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa, w szczególności z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§.II.18 Zawieszenie Konta

 1. W przypadku stwierdzenia przez Wine Connect naruszenia postanowień niniejszej umowy/Regulaminu, Wine Connect może zawiesić na czas oznaczony lub nieokreślony Konto Użytkownika, tj.  w szczególności zawiesić możliwość dokonywania zakupów lub sprzedaży Produktów. Ponadto Wine Connect może ograniczyć Użytkownikowi możliwość korzystania z wybranych usług oferowanych przez Wine Connect.
 2. Działania wskazane w ust. 1 mogą być podjęte przez Wine Connect w szczególności w przypadku rozpatrywania reklamacji zgodnie z Załącznikiem Reklamacje.
  1. czasowo ograniczyć Użytkownikowi dostęp do poszczególnych usług świadczonych w ramach Platformy, w szczególności ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Użytkownika,
  2. zawiesić na czas określony lub nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie Konta tego Użytkownika. 
 3. W przypadku zawieszenia Konta, Użytkownik pozbawiony zostanie dostępu do konta, w tym wykonanych transakcji. W przypadku zawieszenia konta Użytkownik nie może także utworzyć nowego konta lub jakikolwiek inny sposób oferować Produktów za pośrednictwem Platformy.
 4. Niezwłocznie po zawieszeniu Konta lub ograniczeniu możliwości korzystania z wybranych usług Wine Connect zawiadomi Użytkownika w drodze korespondencji e-mail żądając wyjaśnień w kwestiach stanowiących podstawę działań Wine Connect w wyznaczonym terminie.
 5. Wine Connect odstąpi od działań wskazanych w ust. 1 w przypadku złożenia przez Użytkownika wyczerpujących i satysfakcjonujących Wine Connect wyjaśnień lub usunięcia wykazanych naruszeń.
 6. W razie braku odpowiedzi Użytkownika, odpowiedzi niewyczerpującej problemu lub braku usunięcia naruszeń Wine Connect może podtrzymać zawieszenie Konta lub rozwiązać umowę z Użytkownikiem. 
 7. Usunąć punkt 7

§.II.19 Wstrzymanie płatności

W przypadku zawieszenia Konta Agent Płatności na wniosek Wine Connect uprawniony jest do czasowego wstrzymania wypłaty środków na rzecz Sprzedającego.

 1. DANE, WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

§.II.20 Dostęp do danych

 1. Wine Connect ma dostęp do danych Użytkownika przedstawionych w momencie Rejestracji oraz później aktualizowanych jak również do danych związanych z transakcją - w tym metody płatności, adres odbioru towaru, sposób dostawy, cen.
 2. Wine Connect ma również dostęp do korespondencji pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, w tym w szczególności w ramach reklamacji, dyskusji i sporów.
 3. Użytkownik ma dostęp do danych dotyczących dokonanych przez niego czynności w ramach Platformy, w tym historii Transakcji.

§.II.21 Weryfikacja wiadomości

Wine Connect ma prawo weryfikowania i wstrzymywania korespondencji pomiędzy Użytkownikami, dokonywanej za pośrednictwem narzędzi udostępnionych w ramach Platformy, jeżeli korespondencja ta narusza Regulamin, zakłóca funkcjonowanie Platformy, nie jest związana z przedmiotem działalności Wine Connect, itp.

§.II.22 Własność intelektualna

 1. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, ich układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe, wszelkie teksty i inne informacje, zdjęcia, bazy danych, dostępne na stronach internetowych Wine Connect stanowią przedmiot praw Wine Connect lub odpowiednio Użytkowników zgodnie z przepisami związanymi z prawem autorskim, prawem własności przemysłowej, prawem do baz danych.
 2. Niedopuszczalne jest pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Wine Connect materiałów bez uprzedniej wyraźnej zgody Wine Connect.
 3. Zabronione jest wykorzystywanie narzędzi informatycznych takich jak boty, które mogą zakłócać funkcjonowanie Wine Connect, służyć pobieraniu danych, infekowaniu treści, stanowić środek ataku cybernetycznego, itp.

§.II.23 Dane osobowe

 1. Dane osobowe podane przez Użytkowników przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności zawartą w Załączniku Polityka Prywatności
 2. Dane osobowe Użytkowników udostępniane są innym Użytkownikom w przypadkach przewidzianych w Regulaminie, w szczególności na potrzeby Transakcji.
 3. Użytkownicy zobowiązani są do zachowania w poufności i nie ujawniać osobom trzecim dane dotyczące innych Użytkowników uzyskane w związku z korzystaniem z Wine Connect.
 1. PRZERWY TECHNICZNE, BŁĘDY I AWARIE

§.II.24 Przerwy techniczne

 1. Wine Connect zastrzega możliwość wprowadzania okresowych przerw technicznych, w szczególności w celu wprowadzenia zmian lub usprawnień platformy.
 2. Użytkownicy będą informowani o takich przerwach wyprzedzeniem.
 3. W przypadku, gdy przerwa wystąpi w trakcie Transakcji terminy dla jej zakończenia zostaną wydłużone o czas trwania przerwy nie krócej niż o 24 godziny.

§.II.25 Awarie i błędy

 1. W przypadku wystąpienia awarii technicznej w trakcie Transakcji – tj. sytuacji, w której Użytkownicy nie mogą korzystać z funkcjonalności Wine Connect zgodnie z wcześniejszymi zasadami terminy dla jej zakończenia zostaną wydłużone o czas trwania przerwy nie krócej niż o 24 godziny.
 2. W przypadku, gdy skutkiem awarii Transakcja nie może być zakończona tj. nie może dojść do dostawy Produktów Wine Connect podejmie starania celem dokończenia transakcji, a jeżeli nie będzie to możliwe pobrane kwoty zostaną zwrócone w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty wystąpienia awarii.
 3. W przypadku wystąpienia błędu technicznego związanego z nieprawidłowym funkcjonowaniem Platformy Wine Connect podejmie działania celem jego niezwłocznego usunięcia.

§.II.26 Informacje

Informacje o przerwach technicznych, błędach lub awariach dostępne będą na wineconnect.app lub będą przekazywane w korespondencji e-mail lub innymi kanałami informacyjnymi dostępnymi na wineconnect.app.

 1. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI WINE CONNECT

§.II.27 Ograniczenie odpowiedzialności Wine Connect

 1. Wyłączona jest odpowiedzialność Wine Connect z tytułu szkód Użytkowników związanych z przerwami technicznymi awariami i błędami na skutek czego Użytkownik ograniczony był w możliwości dokonywania zakupów lub sprzedaży Produktów.
 2. W przypadku, gdyby Użytkownik poniósł szkodę związaną z nieprawidłowym działaniem Platformy tj. nie otrzymał należytej płatności lub otrzymał niewłaściwe Produkty i stosowna rekompensata nie byłaby należna od drugiej strony Transakcji wszelka odpowiedzialność Wine Connect ograniczona jest do szkody rzeczywistej - damnum emergens.
 3. W żadnym wypadku Wine Connect nie odpowiada za utracone korzyści Użytkownika – lucrum cessans.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§.II.28 Wersja językowa

 1. W przypadku dostępności Platformy w innych językach niż polski wersja polska pozostaje wiążąca. 
 2. W razie rozbieżności, błędów w tłumaczeniach, nieścisłości polska wersja ma pierwszeństwo. Nie dotyczy to treści podawanych przez Użytkowników, gdzie wersja językowa użyta przez Użytkownika ma pierwszeństwo.
 3. Zasada wskazana w ust. 1 dotyczy również niniejszego Regulaminu i innych dokumentów związanych z korzystaniem z Platformy w przypadku ich przetłumaczenia na inne języki.
 4. Wszelka korespondencja pomiędzy Wine Connect a Użytkownikami oraz pomiędzy Użytkownikami powinna się odbywać w języku polskim, chyba, że strony korespondencji wyrażą zgodę na inny język.

§.II.29 Zmiana Regulaminu

 1. Wine Connect może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie poprzez zawiadomienie Użytkownika na adres email wskazany przy Rejestracji oraz publikację na stronie Wine Connect.
 2. Zmiana będzie skuteczna w terminie wskazanym przez Wine Connect nie krótszym niż 14 dni od dnia powiadomienia.
 3. Zmiana Regulaminu może być podyktowana w szczególności: zmianą prawa, wprowadzeniem dodatkowych funkcjonalności, usprawnieniem Wine Connect, zmianą wysokości prowizji, zmianą publikowanych treści.
 4. Użytkownik, który nie zgadza się na planowane zmiany zobowiązany jest zawiadomić o tym Wine Connect przesyłając wiadomość w tym przedmiocie na adres e-mail podany przez Wine Connect w terminie nie dłuższym niż 14 dni od powiadomienia o zmianie Regulaminu. W takim wypadku umowa pomiędzy Użytkownikiem ulegnie rozwiązaniu z datą wejścia w życie zmian Regulaminu.
 5. Zmiana Regulaminu oznacza zmianę umowy pomiędzy Użytkownikiem a Wine Connect stosownie do treści zmian Regulaminu.
 6. Jeżeli postanowienie Regulaminu zostanie uznane orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, chyba że przepisy prawa przewidują inny skutek. Postanowienia niniejszego Regulaminu winny być interpretowane w taki sposób, aby zachować ważność i skuteczność Regulaminu oraz jego wykonalność.

§.II.30 Rozstrzyganie sporów

 1. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Wine Connect oraz umowy pomiędzy Użytkownikami jest prawo polskie.
 2. Wszelkie spory pomiędzy Wine Connect a Użytkownikiem będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe według siedziby Wine Connect.

§.II.31 Załączniki

Niżej wskazane załączniki stanowią integralną część umowy:

 • ZAŁĄCZNIK – REKLAMACJE
 • ZAŁĄCZNIK – TABELA PROWIZJI
 • ZAŁĄCZNIK – POLITYKA PRYWATNOŚCI

REGULAMIN WINE CONNECT

CZEŚĆ III

REGULAMIN SPRZEDAWCY

§.III.1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią Regulaminu Wine Connect. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dokumencie stosuje się pozostałe części Regulaminu. 
 2. Usunąc punkt 2

§.III.2 Rejestracja Sprzedawcy

 1. Elementem rejestracji Użytkownika, który ma zamiar występować w roli Sprzedającego jest dodatkowo procedura weryfikacji przez Agenta Płatności, któremu Wine Connect przesyła dane wskazane przy rejestracji. Dodatkowo może być również wprowadzona procedura weryfikacji przez szybką wpłatę on-line bądź wpłatę przelewem tradycyjnym lub innym przelewem elektronicznym z rachunku należącego do podmiotu dokonującego Rejestracji. W zakresie weryfikacji stosowane będą regulacje Agenta Płatności dostępne na jego stronie internetowej pod adresem https://pep.pl/online/dokumenty-prawne/. 
 2. Agentowi Płatności udostępnione zostaną dokumenty potwierdzające zdolność Użytkownika do sprzedaży Produktów w tym zezwolenia na sprzedaż produktów alkoholowych.
 3. Po dokonaniu Rejestracji Użytkownikowi zostanie nadany indywidualny identyfikator.
 4. Osobą rejestrującą może być wyłącznie osoba upoważniona do działania w imieniu podmiotu rejestrowanego, w szczególności sam przedsiębiorca, członek organu osoby prawnej, wspólnik spółki osobowej, prokurent, pełnomocnik. Wine Connect zastrzega sobie możliwość zażądania przedstawienia pełnomocnictwa na piśmie.

§.III.3 Zezwolenie na sprzedaż alkoholu

 1. Użytkownik zamierzający dokonywać sprzedaży Produktów na Wine Connect lub nabywać Produkty celem dalszej odsprzedaży zobowiązany jest w momencie rejestracji przedstawić informację o posiadanym odpowiednim zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych, przedstawiając informację o rodzaju zezwolenia, terminie ważności oraz załączając skan takiego zezwolenia wraz z dowodem wniesienia opłaty dotyczącej zezwolenia. Z uwagi na zwyczajowe nazewnictwo używane na rynku, zezwolenia na sprzedaż produktów alkoholowych mogą być również na Platformie określane jako koncesje.
 2. Użytkownik zobowiązany jest utrzymywać ważność zezwolenia przez cały okres używania Wine Connect na potrzeby sprzedaży Produktów alkoholowych. Użytkownik zobowiązany jest aktualizować informacje o posiadanym zezwoleniu oraz za każdym razem przesyłać aktualne zezwolenie wraz z dowodem wniesienia opłaty.
 3. Każdy Sprzedawca zobowiązany jest wskazać, czy posiada uprawnienie do sprzedaży detalicznej czy też hurtowej stosownie do posiadanego zezwolenia. Stosownie do tego uprawnienia każdy Sprzedawca zostanie oznaczony jako Sprzedawca Hurtowy lub Sprzedawca Detaliczny.
 4. Każdy Użytkownik może mieć dostęp do zezwolenia na sprzedaż Produktów wraz z dowodem opłaty innego Użytkownika na co każdy Użytkownik wyraża nieodwołalną zgodę dokonując rejestracji.
 5. Użytkownik zamierzający nabywać Produkty celem ich dalszej odsprzedaży może nabywać Produkty wyłącznie od Sprzedawców Hurtowych. 
 6. Kupujący nieposiadający zezwolenia na sprzedaż produktów alkoholowych może nabywać produkty alkoholowe wyłącznie od Sprzedawców Detalicznych.
 7. Wine Connect nie ma obowiązku weryfikacji poprawności przedstawionych informacji jak również ważności zezwoleń. Wszelkie roszczenia z tym związane Użytkownicy zobowiązani są kierować wzajemnie.
 8. W przypadku wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych lub utraty jego ważności Wine Connect uniemożliwi dokonywanie sprzedaży lub zakupu Produktów w odniesieniu do takiego zezwolenia.
 9. Platforma umożliwia również sprzedaż Produktów:
 1. drobnym producentom wina z upraw własnych zgodnie z art. 9 (1) ust. 6 pkt 1) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 2. przedsiębiorcą zgodnie z art. 9 (1) ust. 6 pkt 2) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 1. Jako że w przypadkach wskazanych we wskazanej ust. 9 ustawie podmioty wskazane w ust. 9 nie muszą posiadać zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi podmioty zobowiązane są do wypełnienia i złożenia do Wine Connect pisemnego oświadczenia o tym, że spełniają przesłanki ustawowe do sprzedaży napojów alkoholowych bez obowiązku uzyskania zezwolenia.
 2. Oświadczenia wskazane w ust. 10 dostępne będą Użytkownikom Platformy na analogicznych zasadach jak zezwolenia.
 3. Podmiot wskazane w ust. 9 mogą sprzedawać Produkty wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj. Sprzedawcom Detalicznym. 
 4. Na potrzeby korzystania z Platformy podmioty wskazane w ust. 9 winny być czynnymi przedsiębiorcami.

§.III.4 Identyfikacja graficzna

 1. Sprzedającemu, stosownie do możliwości Wine Connect, może zostać udostępniona możliwość oznaczania Sprzedających swoim logotypem – miniaturką graficzną.
 2. Informacja o parametrach technicznych grafiki wskazanej w ust 1 zostanie przedstawiona Sprzedającemu w korespondencji e-mail oraz dostępna będzie na stronie internetowej Wine Connect.
 3. Wine Connect uprawniony jest do dokonania obróbki graficznej takiego logotypu, w szczególności stosownie do wymagań systemu i celem zapewnienia sprawności jego funkcjonowania.

§.III.5 Opis Produktu

 1. Po dokonaniu rejestracji i zawarciu Umowy Sprzedającemu udostępniona zostanie możliwość wprowadzania Produktów, które zamierza on sprzedawać za pośrednictwem Wine Connect, poprzez podanie, stosownie do funkcjonalności Platformy:
  1. nazwy Produktu,
  2. rocznika,
  3. koloru,
  4. rodzaju,
  5. nazwy producenta,
  6. szczepów,
  7. opisu,
  8. ceny jednostkowej (netto) hurtowej lub detalicznej w zależności czy Sprzedający posiada uprawnienie do sprzedaży hurtowej czy też detalicznej, Sprzedający zobowiązany wskazać najniższą cenę z ostatnich 30 dni wg instrukcji z ust. 12,
  9. liczby Produktów oferowanych do sprzedaży i dostępnych u Sprzedającego,
  10. innych elementów stosownie do funkcjonalności Wine Connect.
 2. Przedstawienie informacji wskazanych powyżej oznacza, że Sprzedający uprawiony jest do sprzedaży oferowanych Produktów o cechach określonych przez Sprzedającego.
 3. Sprzedający będzie miał możliwość zamieszczenia również zdjęcia Produktu o ile dysponuje prawem do takiego dysponowania fotografią i wizerunkiem Produktu. Wine Connect upoważniony jest do dokonania obróbki takiego zdjęcia, w szczególności stosownie do wymagań systemu i celem zapewnienia sprawności jego funkcjonowania.
 4. Sprzedający ponosi wyłączną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych, niepełnych, nieścisłych, błędnych lub w inny sposób mylących danych. Wyłączona jest jakakolwiek odpowiedzialność Wine Connect zarówno do Sprzedającego jak i Kupującego w związku z treścią i sposobem przedstawienia danych i informacji przez Sprzedającego.
 5. Wine Connect nie weryfikuje danych podanych przez Sprzedającego może jednak w każdym momencie zażądać potwierdzenia wskazanych danych lub zażądać dokonania korekty. 
 6. Sprzedający zobowiązują się do nieoferowania Produktów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa (z uwzględnieniem przepisów każdego obcego prawa, które może mieć zastosowanie w danym przypadku) lub uprawnienia osób trzecich jak również których sprzedaż może być uznane za naruszające zasady współżycia społecznego, dyskryminujące, czy też naruszające dobre obyczaje. 
 7. W przypadku, gdy opis Produktu i Oferta naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa, Wine Connect może jednostronnie:
  1. zażądać zmiany opisu Produktu,
  2. usunąć Produkty,
  3. odmówić prezentacji Produktu.
 8. Cena sprzedaży wskazana przez Sprzedającego stanowi cenę, którą zapłaci Kupujący. Przy wypłacie tej ceny Sprzedającemu zostanie ona pomniejszona przez Wine Connect o wartości należnej Wine Connect prowizji. W związku z powyższym Sprzedający kształtując oferowaną cenę winien tę okoliczność uwzględnić.
 9. Sprzedający zobowiązany jest na bieżąco dokonywać aktualizacji informacji o Produktach, w szczególności w zakresie liczby dostępnych Produktów.
 10. Wszelkie ceny na Wine Connect podawane są w cenach netto, tj. bez należnego podatku VAT. Podatek taki zostanie obliczony i doliczony do cen netto w procesie zakupu produktów.
 11. W okresie wypowiedzenia umowy zawartej z Wine Connect nie jest dopuszczalne dodawanie przez Użytkownika dodatkowych Produktów. 
 12. Z uwagi na treść ust. 1 lit h. jeżeli cena w stosunku, do której następuje obniżenie ceny nie była najniższą ceną z ostatnich 30 dni Sprzedający zobowiązany jest najpierw wprowadzić cenę najniższą z ostatnich 30 dni a następnie obniżyć do ceny ostatecznej. W związku z czym czyni się założenie, że w każdym przypadku obniżana cena jest najniższą z ostatnich 30 dni, co gwarantuje Sprzedawca.
 13. Sprzedawca może przyznać bonifikatę dla swoich produktów dla konkretnych Kupujących poprzez przypisanie bonifikaty w określonym procencie do indywidualnie wskazanych Kupujących. Od momentu udzielenia takiej bonifikaty do jej usunięcia cena dla indywidualnie wskazanych Kupujących będzie obniżona o udzieloną bonifikatę.

§.III.6 Upoważnienie, licencja

 1. Sprzedający z chwilą przedstawienia danych zgodnie z §.III.5 zezwala Wine Connect na nieodpłatne, niewyłączne, nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie z wszystkich przedstawionych danych i informacji łącznie z przedstawioną grafiką na następujących polach eksploatacji:
 1. utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi technikami, w tym także przez dokonywanie zapisu oraz kopii na wszelkiego rodzaju nośnikach papierowych, elektronicznych, magnetycznych bądź optycznych;
 2. rozpowszechniania za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych (w tym Internet i sieci GSM) w jakikolwiek sposób i przy użyciu jakiejkolwiek technologii, w szczególności poprzez: rozpowszechnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Treści w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz inne sposoby eksploatacji w sieciach telekomunikacyjnych bez względu na możliwe do zastosowania sposoby ograniczania dostępu; publiczne wyświetlenie oraz odtworzenie, w tym również poprzez mechanizmy automatycznego odtwarzania Treści na stronach internetowych;
 3. publicznego wykonania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemisji;
 4. dokonywanie obróbki, zmiany wielkości, zmiany formatu, kompresji, dekompresji,
 5. użyczania i wprowadzania do obrotu.
 1. Zgoda Użytkownika obejmuje także tworzenie opracowań przez Wine Connect i korzystanie z tych opracowań w zakresie, w którym Wine Connect jest uprawnione do korzystania z informacji, danych i przedstawień graficznych oraz na udzielanie dalszych zgód w zakresie odpowiadającym udzielonej powyżej zgodzie Wine Connect.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na wykonywanie autorskich praw osobistych do danych i informacji łącznie z przedstawioną grafiką przez Wine Connect oraz oświadcza, że nie będzie wykonywał tych praw w stosunku do Wine Connect oraz dalszych podmiotów, którym Wine Connect udzieli dalszych zgód na korzystanie.
 3. Użytkownik zapewnia, że jest uprawniony do złożenia powyższych oświadczeń i zgód oraz że zwolni Wine Connect oraz podmioty, którym Wine Connect udzieli dalszych zgód na korzystanie z danych i informacji łącznie z przedstawioną grafiką z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z korzystania przez Wine Connect i pokryje Wine Connect szkody z tym związane.

§.III.7 Płatności

 1. Z tytułu każdej transakcji zrealizowanej przy użyciu Wine Connect Sprzedający zobowiązany jest do zapłaty Wine Connect prowizji zgodnie z Tabelą Opłat stanowiącą załącznik do Regulaminu.
 2. Prowizja należna Wine Connect naliczana jest w ramach każdej Transakcji a jej rozliczenie następuje w ramach środków wpłaconych przez Kupującego zgodnie z §.III.8.
 3. W związku z czym Sprzedający upoważnia Wine Connect do zlecenia wypłaty części środków pochodzących od Kupującego a wpłaconych na rzecz Agenta Płatności bezpośrednio do Wine Connect.
 4. W przypadku podjęcia działań przez Sprzedającego uniemożliwiających rozliczenie prowizji w sposób opisany powyżej Wine Connect może zawiesić Konto Sprzedającego lub rozwiązać umowę zawartą pomiędzy Wine Connect a Sprzedającym ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Odstąpienie przez Kupującego od umowy sprzedaży Produktów przez Sprzedającego nie będzie skutkować zwrotem prowizji należne Wine Connect. 
 6. W przypadku powstania obowiązku zwrotu Kupującemu zapłaconej przez niego części Sprzedający zobowiązany będzie do zwrotu całej ceny sprzedaży. 

§.III.8 Podział płatności

 1. Po dokonaniu płatności przez Kupującego płatność dzielona jest przez Agenta Płatności i dokonywana jest na rzecz:
  1. Sprzedającego w kwocie równej cenie Produktów pomniejszonej o prowizję Wine Connect,
  2. Wine Connect w pozostałej części.
 2. Dla zobrazowania ww. zasady, jeżeli cena sprzedaży produktów wynosiła 100 a prowizja Wine Connect 10 to Kupujący za pośrednictwem Agenta Płatności płaci 100 z czego Sprzedający otrzyma 90 a Wine Connect 10.
 3. W związku z postanowieniami ust. 1 Sprzedający upoważnia Wine Connect niniejszym do wskazania Agentowi Płatności, aby część wpłaty dokonanej przez Kupującego została przekazana Wine Connect a część Sprzedającemu stosownie do podziału wskazanego zgodnie z ust. 1. Tym samym również Sprzedający upoważnia Wine Connect do pobrania z ceny należnej Sprzedającemu kwoty równej prowizji. 
 4. Z momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym Wine Connect obciąży Sprzedającego kosztami prowizji wystawiając stosowną fakturę, która zostanie przesłana Sprzedającemu pocztą e-mail. Płatność takiej faktury następować będzie z kwoty wskazanej w ust. 2.
 5. Wypłata środków na rzecz Sprzedającego nastąpi w terminie do 14 dni po potwierdzeniu przez Kupującego Kurierowi, że otrzymał zamówienie, chyba, że doszło do nieprawidłowości związanych z dostawą. 
 6. W razie stwierdzenia nieprawidłowości Wine Connect może zażądać od Agenta Płatności wstrzymania płatność do czasu rozstrzygnięcia sporu do czego Sprzedający upoważnia niniejszym Wine Connect.
 7. Wine Connect może wstrzymać płatność w następujących przypadkach:
 1. w ramach Transakcji, w których istnieje podwyższone prawdopodobieństwo ubiegania się przez Kupujących o zwrot wpłaconych środków,
 2. nie doszło do prawidłowej dostawy,
 3. Produkty nie odpowiadają zamówieniu Kupującego,
 4. Kupujący złożył reklamację,
 5. Kupujący będący Konsumentem odstąpił skutecznie od umowy sprzedaży Produktów,
 6. Sprzedający nie jest podmiotem zarejestrowanym w Polsce lub prowadzi działalność poza Polską,
 7. zawieszenia konta Sprzedającego,
 8. w innych przypadkach określonych w Regulaminie.
 1. Wstrzymanie płatności może nastąpić na okres nie dłuższy niż 45 dni po upływie, którego płatność jest dokonywana na rzecz Sprzedającego lub dokonany zostanie zwrot Kupującemu.
 2. W przypadku, gdy Sprzedający nie wykonał swojego obowiązku w zakresie dostawy Produktów lub dokonał nieprawidłowej dostawy Wine Connect może postanowić o zwrocie środków wpłaconych do Kupującego lub uzależnić taki zwrot od zwrotu dostarczonych Produktów przez Kupującego do Sprzedającego. W takim wypadku Sprzedający zostanie obciążony kosztami dostawy oraz kosztami zwrotu Produktów do Sprzedającego. Z uwagi na to, że rozliczenie z Wine Connect w takim wypadku nie może nastąpić w sposób opisany w powyższych ust. Sprzedający zobowiązany jest dokonać zapłaty w terminie 14 dni od dnia wysłania faktury VAT dotyczącej kosztów dostawy. Koszty te mogą zostać potrącone z kolejnych wypłat realizowanych na rzecz Sprzedającego.
 3. Użytkownicy upoważniają Wine Connect do wystawiania faktur bez podpisu osób działających za Wine Connect.

§.III.9 Faktury

 1. Za usługi świadczone w ramach Wine Connect przygotowuje faktury dla Sprzedających.
 2. Po opłaceniu zamówienia przez Kupującego faktury są rozsyłane do stron transakcji.
 3. Po opłaceniu zamówienia przez Kupującego Wine Connect prześle Sprzedającemu fakturę opiewającą na kwotę prowizji, która zostanie rozliczona w sposób wskazany w powyższych §§.
 4. W przypadku, gdy dostawę zapewnia Wine Connect to Wine Connect wystawia również fakturę dotyczącą kosztów dostawy.
 5. Faktury wystawiane w związku z Transakcjami dostępne będą do pobrania na kontach Platformie.

§.III.10 Rozliczenia z Kupującym

 1. Sprzedający zobowiązuje się, że wszelkie roszczenia Kupującego będzie realizował we własny zakresie i Wine Connect nie odpowiada za takie rozliczenia.
 2. Po opłaceniu zamówienia przez Kupującego Wine Connect przygotuje i prześle Sprzedającemu fakturę dotyczącą sprzedaży przez Sprzedającego zamówionych przez Kupującego. Faktura opatrzona będzie indywidualnym numerem.

§.III.11 Wybór sposobu dostawy

 1. Sprzedający w momencie rejestracji może zadecydować czy dostawy jego Produktów realizowane będą za pośrednictwem Kuriera zapewnianego przez Wine Connect czy chce realizować dostawy we własnym zakresie za pośrednictwem wybranego przez siebie przewoźnika.
 2. W przypadku, gdy Sprzedający zamierza korzystać z własnego dostawcy zobowiązany jest dokonać integracji z Platformą za pośrednictwem platformy furgonetka.pl. Wine Connect udostępni Sprzedającemu materiały informacyjne dotyczące integracji.
 3. Sprzedający może korzystać wyłącznie z jednego własnego kuriera zintegrowanego z Platformą przy użyciu furgonetka.pl.
 1. Zmiana metody dostawy z tej za pośrednictwem Kuriera na przy korzystaniu z własnego kuriera Sprzedającego (i odwrotnie) jest możliwa, ale wymaga rekonfiguracji systemu przez Wine Connect. W tym celu Sprzedający winien skontaktować się z Wine Connect za pośrednictwem poczty email na adres office@wineconnect.app. Wine Connect w odpowiedzi wskaże, kiedy taka zmiana będzie dokonana, podejmując starania, żeby taka zmiana dokonana była w możliwie szybkim terminie. Użytkownikom nie przysługują roszczenia związane z brakiem możliwości dokonywania transakcji związanych ze zmianą sposobu dostaw Produktów.
 2. W przypadku realizowania dostaw przez Sprzedającego koszty dostaw wskazane przez Sprzedającego koszty dostawy pokrywa Kupujący i koszty te są przekazywane Sprzedającemu wg zasad wskazanych w §.III.8.
 3. Sprzedający może wprowadzić wartość zamówienia, od którego koszty dostawy pokrywa Sprzedający a Kupujący nie jest obciążony kosztami dostawy (tzw. minimum logistyczne).

REGULAMIN WINE CONNECT

CZEŚĆ IV

REGULAMIN SPRZEDAŻY NA PLATFORMIE WINECONNECT.APP

§.IV.1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią Regulaminu Wine Connect. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dokumencie stosuje się pozostałe części Regulaminu. 
 2. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie jedynie w przypadku dokonywania zakupu Produktów przez Klienta przy wykorzystaniu funkcjonalności Platformy. Regulamin nie ma zastosowania w przypadku dokonywania zakupów w Punktach sprzedaży, jeżeli zakup jest dokonywany bez korzystania z funkcjonalności Platformy.
 3. Sprzedawca prowadzi sprzedaż napojów alkoholowych wyłącznie w Punkcie sprzedaży należącym do Sprzedawcy. Wszystkie umowy sprzedaży dotyczące Produktów zawierane są w Punkcie sprzedaży.
 4. Zakupione Towary są odbierane przez Klienta z Punktu sprzedaży przez kuriera zapewnionego przez Wine Connect lub Sprzedającego. 
 5. Zgodnie z zasadami funkcjonowania Platformy określonymi przez Wine Connect Towary zakupione są przez Klienta w Punkcie sprzedaży Sprzedającego przy wykorzystaniu komunikacji za pośrednictwem funkcjonalności Platformy. Towary są odbierane z Punktu sprzedaży Sprzedającego przez Kuriera wskazanego przez Wine Connect lub przez kuriera, którego zapewnia Sprzedający (stosownie do wyboru dokonanego przez Sprzedającego). Kupujący upoważnia kuriera zapewnionego przez Wine Connect lub przez Sprzedającego do odbioru w imieniu Kupującego zakupionych Produktów w punkcie sprzedaży Sprzedającego.
 6. Płatność za zakup Produktu dokonywana jest wyłącznie przy wykorzystaniu komunikacji za pośrednictwem Platformy wymaga posiadania konta bankowego i skorzystania z elektronicznych form płatności udostępnianych przez Agenta Płatności. 
 7. Sprzedawca nie jest właścicielem ani operatorem Platformy, za którą odpowiada Wine Connect. Korzystanie z Platformy odbywa się na podstawie Regulaminu Platformy.

§.IV.2 Zakupy

 1. Klient, który chce dokonać zakupu Produktów w Punkcie sprzedaży za pośrednictwem Platformy musi – stosownie do postanowień Regulaminu:
  1. zarejestrować się jako Użytkownik co oznacza, że musi być osobą prawną lub pełnoletnią osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
  2. zaakceptować Regulamin i posiadać Konto Kupującego,
  3. posiadać zezwolenie na sprzedaż wina, jeżeli nabywa je celem dalszej odsprzedaży.
 2. Kupujący winien dokonać sprawdzenia czy dostępne na Platformie zezwolenie Sprzedającego jest ważne i czy odpowiada potrzebom Kupującego. To samo dotyczy również oświadczeń składanych przez podmioty, które mogą sprzedać napoje alkoholowe bez posiadania zezwolenia (np. tzw. drobni winiarze). Dostępność ww. dokumentów na Platformie nie zwalnia Kupującego od sprawdzenia ważności uprawnień Sprzedającego wynikających z informacji dostępnych np. pod adresem: https://www.biznes.gov.pl/pl/wyszukiwarka-firm/ lub https://www.gov.pl/web/kowr/wykazy--rejestry2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przedstawionych przez Sprzedawcę dokumentach Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Wine Connect na adres office@wineconnect.app.
 3. Do każdego Zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci faktury VAT, która zgodnie z Regulaminem Platformy jest przesyłana Użytkownikom w formie elektronicznej na adres e-mail zapisany na Koncie Użytkownika.
 4. Zgodnie z §.IV.1 ust. 5 Regulaminu warunkiem dokonania zakupu Produktów w Punkcie sprzedaży przy wykorzystaniu funkcjonalności Platformy jest upoważnienie Kupującego dla kuriera do odbioru zakupionego przez Klienta Produktu z danego Punktu sprzedaży. 
 5. Sprzedawca zastrzega, że zgodnie z umową zawartą pomiędzy Sprzedawcą i Wine Connect, kurier nie jest uprawniony do przekazania odebranego z Punktu sprzedaży Produktu osobie nietrzeźwej lub niepełnoletniej. W razie wątpliwości odnośnie do pełnoletności osoby odbierającej Towar od kuriera, osoba taka może potwierdzić swoją pełnoletność dokumentem ze zdjęciem i datą urodzenia. Jeżeli Kurier nie będzie miał możliwości przekazania Produktu zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu Regulaminu, Sprzedawca może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 6. Umowa sprzedaży Produktu zostaje zawarta przez Klienta ze Sprzedawcą w Punkcie sprzedaży, w którym dokonywany jest dany zakup a którego adres wskazany jest w przez Sprzedawcę. 
 7. Na mocy niniejszego Regulaminu Klient z momentem opłacenia zamówienia udziela Wine Connect do zamówienia Kuriera a Kurierowi upoważnienia do odbioru w imieniu Klienta zakupionego Produktu z Punktu sprzedaży Sprzedającego.
 8. Zawarcie umowy sprzedaży Produktu następuje w momencie opłacenia Zamówienia a jej wykonanie następuje w momencie odbioru Produktów przez Kuriera w Punkcie sprzedaży.
 9. Sprzedawca i Wine Connect zastrzegają, że w razie wątpliwości odnośnie do pełnoletności osoby dokonującej zamówienia Sprzedawca lub Wine Connect może skontaktować się z Klientem przy wykorzystaniu numeru telefonu lub adresu e-mail Klienta zapisanych na Koncie Kupującego i poprosić o okazanie przez Klienta dowodu tożsamości ze zdjęciem oraz datą urodzenia jak też uzgodnić z Klientem, w jaki sposób Klient okaże ww. dowód tożsamości pod rygorem odmowy dokonania sprzedaży przez Sprzedawcę.
 10. Sprzedawca może odmówić przyjęcia Zamówienia w uzasadnionych sytuacjach takich jak brak Produktów na stanie magazynowym w danym Punkcie sprzedaży. Odmowa może nastąpić poprzez brak potwierdzenia gotowości wykonania Zamówienia.
 11. Cena Produktu widoczna na Platformie w chwili składania Zamówienia jest wiążąca dla stron. Ceny Produktów podane na Platformie są stosownie do zapisów na Platformie są cenami netto (bez VAT) lub cenami brutto (z VAT) i wyrażone złotych polskich.
 12. Ceny Produktów podane na Platformie nie obejmują kosztów dostawy Produktów przez kuriera i innych kosztów, które mogą wystąpić, o których Klient otrzymuje informację przy składaniu Zamówienia, a które mogą być pobierane przez Wine Connect zgodnie z Regulaminem. W przypadku, gdy kurier zapewniony jest przez Sprzedającego Sprzedający może wskazać wartość zamówienia od której koszty dostawy pokrywa Sprzedający.
 13. Koszty dostawy (jeżeli mają zastosowanie) pokrywa Klient w momencie opłacania Zamówienia.
 14. Płatności online dokonywane za zakup Produktów przy wykorzystaniu funkcjonalności Platformy i rozliczane przez Agenta Płatności. Metody płatności dostępne na Platformie oraz zasady dokonywania płatności online za złożone w ten sposób zamówienia są uregulowane w Regulaminie Platformy.
 15. Składając Zamówienie i akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT oraz faktur korygujących dotyczących danego zakupu w formie elektronicznej.
 16. Faktury VAT oraz faktury korygujące udostępniane będą w formie pliku PDF. Klient zobowiązuje się dysponować odpowiednim oprogramowaniem pozwalającym na odczyt pliku z fakturą VAT lub fakturą korygującą.
 17. Sprzedawca może przyznać bonifikatę dla swoich produktów dla konkretnych Kupujących poprzez przypisanie bonifikaty w określonym procencie do indywidualnie wskazanych Kupujących. Od momentu udzielenia takiej bonifikaty do jej usunięcia cena dla indywidualnie wskazanych Kupujących będzie obniżona o udzieloną bonifikatę.

§.IV.3 Przebieg transakcji

Transakcja zakupu Produktów oferowanych przez Sprzedających przy wykorzystaniu Wine Connect odbywać się będzie w sposób następujący:

 1. Kupujący wybiera dostępne Produkty przy wykorzystaniu stosownych formularzy poprzez wybranie liczby nabywanych Produktów i dodanie ich do koszyka za pomocą przycisku „dodaj do koszyka”,
 2. po zakończeniu wyboru Kupujący przechodzi do koszyka, gdzie Wine Connect udostępnia informacje o asortymencie i jego cenie, po czym Kupujący może kontynuować zakupy poprzez użycie przycisku „przejdź do zakupu”,
 3. po powyższym kroku Wine Connect udostępnia informację o cenie sprzedaży asortymencie oraz kosztach dostawy,
 4. kwoty wskazane w podsumowaniu zawierają informacje o kwocie netto oraz o kwocie brutto,
 5. następnie Kupujący ma obowiązek sprawdzić czy liczba, asortyment i cena jego zakupu odpowiada jego zamiarom,
 6. po sprawdzeniu prawidłowości Kupujący potwierdza zakup przy użyciu „złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”,
 7. po tym potwierdzeniu zamiaru złożenia zamówienia informacja o nabywanym asortymencie rozsyłana jest automatycznie pocztą e-mail do Kupującego oraz Sprzedających,
 8. jeżeli Sprzedający potwierdzi dostawę – na co Sprzedający ma 48 godzin – Kupujący otrzyma wiadomość w celu dokończenia płatności – na co Kupujący na 48 godzin,
 9. z momentem dokonania płatności dojdzie do sprzedaży Produktów przez Sprzedającego na rzecz Kupującego w Punkcie sprzedaży Sprzedającego,
 10. niezwłocznie po dokonaniu płatności Wine Connect lub odpowiednio Sprzedający zleca kurierowi odbioru Produktów od Sprzedającego celem dostawy ich do Kupującego,
 11. Sprzedający zobowiązany jest do niezwłocznego przygotowania Produktów do odbioru przez Kupującego, o czym Sprzedający zostanie poinformowany przez Wine Connect,
 12. faktury sprzedaży przygotowywane są automatycznie przez Platformę (Sprzedający upoważnia niniejszym Wine Connect do przygotowania takich faktur) i są dostępne dla Sprzedających, którzy winni dokonać ich zaksięgowania zgodnie z właściwymi przepisami,
 13. faktury są rozsyłane do stron transakcji.

§.IV.4 Zakupy u różnych Sprzedających

 1. Z uwagi na to, że Kupujący może zakupić Produkty u różnych Sprzedających potwierdzenie dostawy następować będzie odrębnie w stosunku do każdego Sprzedającego. 
 2. Podobnie dostawa następować będzie odrębnie w stosunku do każdego Sprzedającego, tym samym koszty dostawy zależne będą indywidulanie w stosunku do każdego Zamówienia. Zamówienie od każdego Sprzedającego wiązać się będzie z odrębną płatnością za dostawę.

§.IV.5 Dostawy

 1. Dostawy Produktów organizowane są przez:
  1. Wine Connect, która po zawarciu umowy przez Sprzedającego z Kupującym zamawia usługę przewozową z Punktu Sprzedaży do miejsca dostawy wskazanego przez Kupującego i w takim wypadku Podmiotem świadczącym usługi przewozowe jest Kurier,
  2. Sprzedającego, w przypadku, gdy Sprzedający ustalił, że dostawy realizowane będą w ramach jego własnych umów z przewoźnikami.
 2. W przypadku, gdy Kuriera zapewnia Wine Connect Kurier działa w imieniu Wine Connect, ale na rachunek Kupującego. Koszty dostawy pokrywa Wine Connect lub Sprzedający w ramach kwoty wpłaconej na ten poczet przez Kupującego.
 3. W momencie zakupu Produktów Kupujący upoważnia Wine Connect lub odpowiednio Sprzedającego do zamówienia dostawy produktów a właściwego kuriera do odbioru w imieniu Kupującego Produktów od Sprzedającego.
 4. W przypadku dostaw organizowanych przez Wine Connect transport realizowany jest za pomocą pół-palet od 1 do maks. 150 butelek lub odpowiednio palet od 151 do maks. 600 butelek wina. W związku z czym dla przykładu koszt transportu 1 butelki jest taki sam jak koszt transportu 150 butelek, a koszt transportu 151 butelek taki sam jak koszt transportu 600 butelek. Europalety zapewnia we własnym zakresie Sprzedający. Usługa przewozu świadczona będzie zgodnie z warunkami Kuriera, które są dostępne na jego stronie https://dhl24.com.pl/, w szczególności w zakładce

https://www.dhl.com/pl-pl/home/nasze-dywizje/parcel/dla-ciebie/obsluga/dokumenty.html

 1. W przypadku dostaw organizowanych przez Sprzedającego to Sprzedający we własnym zakresie i na własne ryzyko ustala zasady dokonywania dostaw, w szczególności formę opakowań. W takim wypadku to Sprzedający ponosi ryzyko związane z nieprawidłowymi dostawami.
 2. Kupujący może wskazać miejsca dostawy, najpóźniej w momencie złożenia zamówienia. 
 3. Koszty dostawy doliczane są do kosztów Produktów i opłaca je Kupujący. W przypadku, gdy dostawy zapewnia Sprzedający to Sprzedający może ustalić wartość zamówienia od której koszty dostawy pokrywa Sprzedający i w takim wypadku koszty dostawy nie obciążają Kupującego.
 4. Stosownie do możliwości technicznych po zawarciu umowy sprzedaży Kupującemu i Sprzedającemu udostępniony zostanie link wraz z numerem przesyłki oraz inne dane udostępniane przez właściwego kuriera wraz z możliwością śledzenia przesyłki.
 5. Sprzedający ma obowiązek przygotować przesyłkę, w szczególności przygotować etykietę przewozową, należycie opakować Produkty, oznaczyć przesyłkę adresem Sprzedającego i adresem Dostawcy i dokonać innych czynności wymaganych przez Kuriera. 
 6. Ryzyko uszkodzenia lub zniszczenia Produktów w następstwie nieprawidłowego opakowania obciąża Sprzedającego.
 7. Kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności danego kuriera lub Sprzedającego.
 8. Użytkownicy winni w pierwszej kolejności zgłaszać wszelkie uwagi i zastrzeżenia związane z dostawą danemu kurierowi i Sprzedającemu, a jeżeli nie przyniosą one oczekiwanych rezultatów winni zaangażować Wine Connect.
 9. W przypadku, gdy dany kurier nie będzie w stanie odebrać Produktów, w szczególności Sprzedający nie jest dostępny pod adresem odbioru Produktów, Produkty nie zostały przygotowane do wysyłki Wine Connect może wstrzymać płatność a Kupującemu będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy. W takim wypadku Sprzedający zostanie obciążony kosztami zamówionej dostawy. 
 10. Jeżeli do dostawy nie dojdzie z winy Kupującego, w szczególności Kupujący nie jest dostępny pod adresem dostawy Produktów, Kupujący odmówił bez uzasadnienia odbioru Produktów te zostaną zwrócone Sprzedającemu a Kupujący we własnym zakresie dochodził będzie bezpośrednio od Sprzedającego zwrotu zapłaty. W takim wypadku Wine Connect nie jest zobowiązane do zwrotu wpłaconych środków przez Kupującego w tym kosztów dostawy Kupującemu a ten może zostać dodatkowo obciążony kosztami zwrotu Produktów do Sprzedającego.

§.IV.6 Reklamacje

Zasady dokonywania reklamacji określa załącznik Reklamacje.

§.IV.7 Prawo odstąpienia od umowy

Zasady odstępowania od umów zawartych przy skorzystaniu z Platformy określa załącznik Reklamacje.

§.IV.8 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń określa załącznik ReklamacjeREGULAMIN WINE CONNECT

ZAŁĄCZNIK - OPŁATY I PROWIZJE

Wine Connect pobiera z tytułu korzystania z portalu Wine Connect:

 • prowizję w wysokości 10% wartości netto Produktów sprzedanych przy użyciu Wine Connect,
 • 175 złotych netto tytułem dostawy Produktów za każdą europaletę – od 151 do 600 butelek wina,
 • 95 złotych netto tytułem dostawy Produktów za każdą pół-europaletę – od 1 do 150 butelek wina.

Opłaty należne zgodnie z powyższymi informacjami zostaną powiększone o należny podatek od towarów i usług VAT.