Polityka prywatności


REGULAMIN WINE CONNECT

ZAŁĄCZNIK - POLITYKA PRYWATNOŚCI I ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES

Administrator w związku z korzystaniem przez Użytkowników z serwisu Wine Connect na stronie wineconnect.app (Serwis) gromadzi dane przekazywane przez użytkowników Serwisu (Użytkownicy). Niniejszy dokument służy poinformowaniu Użytkowników o tym, jakie dane mogą być gromadzone w związku z korzystaniem z Serwisu i w jakim celu, a także o przysługujących Użytkownikom w związku z tym uprawnieniach.  Administrator chroni prywatność Użytkowników i zapewnia bezpieczeństwo przekazywanych przez nich danych. Administrator przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych, w szczególności zasady zgodności z prawem, rzetelności, przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji, prawidłowości, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności, a także zapewnia środki techniczne i organizacyjne gwarantujące bezpieczeństwo danych i zgodne z prawem ich przetwarzanie. 

Kto jest Administratorem Serwisu?

Administratorem Serwisu, w tym w związku z przetwarzaniem danych osobowych, jest Good Connect Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (31-106), Pl. Kossaka 3/8, numer KRS: 0000350696 (Administrator).

W jaki sposób Użytkownicy mogą kontaktować się z Administratorem?

Kontakt z Administratorem odbywa się przede wszystkim za pośrednictwem formularza kontaktowego. Użytkownicy mogą kontaktować się z Administratorem, również w inny wybrany przez siebie sposób, w tym pisemnie na adres korespondencyjny Administratora.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych Użytkowników?

Dane Użytkowników są przetwarzane każdorazowo na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zakres i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych jest zależna od poniższych celów, w jakich je przetwarzamy.

CEL i PODSTAWY PRZETWARZANIA:

1. Rejestracja w Serwisie oraz korzystanie z Serwisu

W przypadku dobrowolnej rejestracji w Serwisie oraz korzystania z Serwisu przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu podjęcia na Pana/Pani żądanie działań przed zawarciem umowy lub wykonania umowy. Będziemy przetwarzać Pana/Pani następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko, 
 • data zamieszkania
 • login,
 • numer NIP, numer REGON, numer PESEL,
 • numer i seria dowodu osobistego lub paszportu,
 • adres siedziby,
 • adresy dostawy,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • numer rachunku bankowego, dane banku prowadzącego rachunek,
 • historia zamówień, obejmująca zakupiony asortyment, jego wartość, daty zakupów, terminy dostaw, miejsca dostaw,
 • adres protokołu internetowego IP,
 • imię i nazwisko kupującego i sprzedającego,
 • stany magazynowe kupującego i sprzedającego,
 • dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych
 • dane dotyczące zezwoleń na obrót alkoholem kupującego i sprzedającego wraz z kopiami zezwoleń i potwierdzeniami wniesienia opłaty.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do momentu usunięcia konta w Serwisie.

2. Kontakt przez formularz kontaktowy 

W przypadku kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego, Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podstawą w takim przypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze zgłoszonych żądań i zapytań.

Dane wprowadzone przez użytkowników do formularza kontaktowego mogą być również zbierane, w zależności od treści wiadomości, w celu podjęcia na żądanie Użytkownika działań przed zawarciem umowy lub w związku z wykonaniem umowy. W tym przypadku Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Będziemy przetwarzać Pana/Pani następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko, 
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • numer NIP,
 • firma przedsiębiorcy.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do momentu udzielenia odpowiedzi lub zrealizowania zapytania bądź żądania.

3. Kontakt telefoniczny

W przypadku kontaktu przez Pana/Panią drogą telefoniczną, w sprawach, które nie są związane ze świadczeniem usług na Pana/Pani rzecz bądź wykonywania innej umowy, dane osobowe przekazane przez Pana/Panią są przetwarzane w celu obsługi żądania lub zgłoszonego zapytania. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na obsłudze żądań i zapytań w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą. Administrator może żądać podania przez Pana/Panią danych niezbędnych do obsługi żądania, wówczas podanie takich danych jest obowiązkowe do obsługi żądania.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzonej komunikacji.

4. Prowadzenie korespondencji za pośrednictwem e-mail  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pytania i wnioski zawarte w Pani/Pana widomości e-mail. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby otrzymać odpowiedź od Administratora. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co oznacza, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest komunikacja z osobą zwracającą się do Administratora o udzielenie odpowiedzi.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzonej komunikacji.

5. Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz innych przepisów podatkowych.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat licząc od końca roku następującego po roku obrotowym, w którym transakcja została dokonana.

6. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub stronę trzecią

Za prawnie uzasadnione interesy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, Administrator uznaje w szczególności: marketing bezpośredni, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej. 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu zakończenia przechowywania danych osobowych przechowywanych w związku z innym aktywnym celem przetwarzania lub do momentu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Dostawa towarów

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, Pani/Pana dane będą przetwarzanie w celu realizacji umowy, której przedmiotem są usługi dostawy. Administrator przetwarza takie dane jak: 

 • login, 
 • imię i nazwisko, 
 • adres zamieszkania, 
 • adres dostawy przesyłki, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
 • imię i nazwisko adresata przesyłki, 
 • adres e-mail, 
 • telefon, 
 • numer NIP, 
 • numer rachunku bankowego.

Administrator udostępnia dane wybranemu przez Panią/Pana Dostawcy, który staje się odrębnym administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych przez Panią/Pana przekazanych, takich jak dane osobowe adresatów przesyłek. 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia realizacji procesu dostawy.

Komu przekazujemy dane osobowe?

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne świadczące na rzecz Administratora danych usługi, takie jak usługi prawne, księgowe, audytorskie, informatyczne, pocztowe, firmy świadczące usługi w zakresie marketingu i reklamy, firmy kurierskie, operatorzy płatności a także podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jak w szczególności instytucje publiczne, w tym w szczególności Urząd Skarbowy.

Nadto wskazujemy, że odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie:

 1.  operator płatności (Agent Płatności) Polskie ePłatności Sp. z o.o. w Tajęcinie i Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Polskie ePłatności Sp. z o.o. (PeP Online) dla potrzeb przeprowadzania procesu identyfikacji i weryfikacji w toku realizacji ewentualnej umowy z firmą Polskie ePłatności Sp. z o.o. (PeP Online) z siedzibą w Jasionce (nr. KRS: 0000227278). Obowiązek identyfikacji i weryfikacji spoczywa na Polskich ePłatnościach Sp. z o.o. oraz wynika z Ustawy z dnia 1 marca 2018 r, o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018, poz. 726 z późn. zm.). Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. przewoźnik (Przewoźnik) DHL Parcel Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie dla potrzeb przeprowadzania procesu dostawy Produktów, identyfikacji i weryfikacji w toku realizacji ewentualnej umowy z firmą DHL Parcel Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie  (nr. KRS: numer 0000631916). 

Jakie pliki cookies gromadzone są w Serwisie?

W Serwisie gromadzone są dane zbierane automatycznie podczas korzystania z Serwisu. Wśród tych danych znajdują się informacje zapisywane na urządzeniach Użytkowników w postaci plików Cookies. Dane zapisane w plikach Cookies serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu Użytkownika z Serwisem. Pliki Cookies mogą być ze względów technicznych konieczne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, a także umożliwiać w szczególności zapamiętanie preferencji Użytkowników i personalizację Serwisu. Między innymi dzięki plikom Cookies Użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na stronę Serwisu. W plikach Cookies mogą zostać zapisane informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Serwisu. Co do zasady dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu. Przechowywanie danych w plikach Cookies, a także uzyskiwanie dostępu do tych danych nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach i oprogramowaniu Użytkowników. Administrator przetwarza też dane wprowadzone przez Użytkowników do formularza kontaktowego, w takim zakresie w jakim Użytkownicy zdecydowali się je wprowadzić i w celu określonym poniżej. Administrator nie przetwarza jednak żadnych danych wrażliwych Użytkowników. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z tych stron przez Użytkownika. Użytkownik, po przejściu na inne strony internetowe, powinien w pierwszej kolejności, zapoznać się z ich politykami prywatności i procedurami ochrony danych osobowych. 

W jakim celu dane są gromadzone?

Dane zbierane automatycznie podczas korzystania z Serwisu, wykorzystywane są w celu konfiguracji Serwisu na urządzeniach Użytkowników, dostosowania Serwisu do preferencji Użytkowników, personalizacji Serwisu, prawidłowego wyświetlania Serwisu na urządzeniach Użytkowników, zwiększenia wydajności Serwisu, zapewnienia niezawodności Serwisu, wykonywania anonimowych statystyk oglądalności Serwisu. Dane wprowadzone przez użytkowników do formularza kontaktowego zbierane są, w zależności od treści wiadomości, w celu podjęcia na żądanie Użytkownika działań przed zawarciem umowy, w związku z wykonaniem umowy albo w celu udzielania odpowiedzi na pytania i wnioski zawarte w wiadomości Użytkownika. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest komunikacja z osobą zwracającą się do Administratora o udzielenie odpowiedzi.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak podanie niektórych danych może być z powodów technicznych konieczne, aby móc korzystać z Serwisu, a konsekwencją ich niepodania może być brak technicznej możliwości prawidłowego wyświetlania Serwisu na urządzeniu Użytkownika. W przypadku danych osobowych wprowadzonych przez użytkowników do formularza kontaktowego, podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne, aby otrzymać odpowiedź od Administratora, a w przypadku gdyby Użytkownik podał dane osobowe przed zawarciem umowy, albo w związku z jej wykonaniem, może być również wymogiem umownym, albo warunkiem zawarcia umowy. Pliki Cookies mogą zostać zablokowane lub dostęp plików Cookies może zostać ograniczony w sposób określonych poniżej.

Czym jest profilowanie i czy dane w Serwisie podlegają profilowaniu?

Profilowanie polega na dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty dotyczące efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji lub zainteresowań, wiarygodności lub zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się osoby, której dane dotyczą – o ile wywołuje skutki prawne względem tej osoby lub w podobny sposób znacząco na nią wpływa.

Dane w Serwisie nie podlegają profilowaniu. W przypadku, gdyby w związku z rozwojem Serwisu dane osobowe miały podlegać profilowaniu, Administrator poinformuje o tym Użytkowników, a profilowanie będzie się odbywało zgodnie z właściwymi w tym zakresie przepisami. Administrator w przypadku profilowania wdroży właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów Użytkowników, w tym zapewni możliwość interwencji ludzkiej ze strony Administratora, a także możliwość wyrażenia własnego stanowiska i zakwestionowania decyzji.

W jaki sposób można dokonać zmian w przekazanych danych?

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych. Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W tym celu Użytkownik może kontaktować się z Administratorem na adres e-mail: office@wineconnect.app. Użytkownik może kontaktować się z Administratorem również w inny wybrany przez siebie sposób, w tym pisemnie na adres Administratora.

Użytkownik może określić warunki przechowywania i uzyskiwania dostępu do danych zapisanych w plikach Cookies za pomocą ustawień oprogramowania lub konfiguracji usługi na swoich urządzeniach. Pliki Cookies mogą zostać zablokowane lub dostęp plików Cookies może zostać ograniczony, przy czym blokada lub ograniczenie plików Cookies może wpłynąć na jakość, bądź nawet uniemożliwić prawidłowe wyświetlanie się Serwisu na urządzeniu Użytkownika. Zmiana ustawień plików Cookies w przeglądarce: 

 1. Google Chrome jest możliwa w zakładce Ustawienia/Prywatność;
 2. Mozilla Firefox jest możliwa w zakładce Narzędzia/Opcje/Prywatność i bezpieczeństwo;
 3. Internet Explorer jest możliwa w zakładce Narzędzia/Opcje Internetowe/Prywatność;
 4. Safari jest możliwa w zakładce Preferencje/Bezpieczeństwo;
 5. Opera jest możliwa w zakładce Narzędzia/Preferencje/Zaawansowane.

W jaki sposób są zabezpieczane dane przekazane przez Użytkowników?

Administrator chroni dane Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą oraz zniszczeniem. W szczególności Administrator stosuje szyfrowanie danych, stosuje fizyczne środki bezpieczeństwa (klucze do pomieszczeń) oraz weryfikację w systemach informatycznych (tokeny dostępowe). Administrator stosuje również oprogramowanie antywirusowe oraz zaporę sieciową. Dostęp do danych Użytkowników mają wyłącznie uprawnione osoby, zobowiązane do zachowania poufności.

W jakim okresie dane są przetwarzane?

Dane Użytkowników są przetwarzane przez okres korzystania z Serwisu. W przypadku danych osobowych wprowadzonych przez użytkowników do formularza kontaktowego dane osobowe są przetwarzane tylko przez okres niezbędny do udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi, a w przypadku działań przed zawarciem umowy albo w związku z jej wykonaniem, przez okres niezbędny do realizacji tych celów. Dane osobowe mogą być też przetwarzane po tym okresie, do upływu terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń.  Niektóre dane mogą być również przetwarzane tak długo, jak jest to możliwe lub wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane osobowe są trwale usuwane albo anonimizowane.

Inne uprawnienia przysługujące Użytkownikom w związku z przetwarzaniem danych.

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl), jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych go dotyczących, narusza bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

W takim zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, posiada Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania. Pani/Pana dane osobowe przekazywane będą poza EOG tylko, gdy będzie to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
 • stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską,
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

Niniejsza Polityka i jej zmiany obowiązują od chwili ich opublikowania w Serwisie.