Reklamacje

REGULAMIN WINE CONNECT

ZAŁĄCZNIK – REKLAMACJE

Ogólna zasada

 1. Wszelkie kwestie związane z wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Kupującym a Sprzedającym rozstrzygane są bezpośrednio przez Sprzedającego z Kupującym.
 2. Wine Connect nie jest stroną sporów pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 3. Każdy Użytkownik upoważnia Wine Connect do przekazywania korespondencji otrzymanej w związku z Transakcjami dokonywanymi przy korzystaniu z Platformy Użytkownikowi będącemu drugą stroną Transakcji.

Reklamacje

 1. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia Produktów bez wad fizycznych i prawnych zgodnie z opisem przedstawionym na Platformie.
 2. Kupującemu przysługują uprawnienia wynikające zgodnie z art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego Klientowi z tytuł z rękojmi bezpośrednio wobec Sprzedającego. 
 3. Jeżeli Produkt ma wadę, Kupujący może skorzystać z uprawnień w szczególności w zakresie obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. 
 4. Kupujący winien niezwłocznie po ujawnieniu wady złożyć reklamację Sprzedającemu wskazując przede wszystkim: (i) opis stwierdzonej wady, (ii) żądany sposób jej rozstrzygnięcia. 
 5. Użytkownik będący drugą stroną Transakcji zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi drugiemu Użytkownikowi i złożenia wyjaśnień w ciągu 1 dnia roboczego od otrzymania korespondencji.
 6. Wszelka korespondencja związana z ujawnionymi wadami winna być kierowana przez Kupującego bezpośrednio do Sprzedającego przy użyciu poczty e-mail, na piśmie lub przy użyciu kanałów komunikacji dostępnych na wineconnect.app. Wine Connect wskazuje adres do doręczeń w zakresie reklamacji: office@wineconnect.app.
 7. Użytkownicy zobowiązani są dołączyć do korespondencji Wine Connect, który o wszelkich roszczeniach i reklamacjach Wine Connect winien być zawiadomiony w tym samym czasie co druga strona Transakcji.
 8. Wine Connect udzieli wsparcia Użytkownik celem możliwie ugodowego rozpoznania sporu, co jednak nie zwalnia Użytkownika od podjęcia działań prawnych we własnym zakresie względem innego Użytkownika. Wine Connect może:
  1. zażądać dodatkowych wyjaśnień, uzupełnień, dodatkowych informacji lub dokumentów,
  2. skierować zapytanie do drugiej strony Transakcji.
 9. Po otrzymaniu informacji Wine Connect może zawiadomić Agenta Płatności i dokonać wstrzymania płatności na rzecz Sprzedającego jak również zawiesić Konto Użytkownika.
 10. W przypadku uznania przez Wine Connect zasadności reklamacji Kupującego Wine Connect podejmie starania celem zwrotu odpowiedniej części kwoty wpłaconej kwoty Kupującemu. Wine Connect może postanowić, że zwrot środków nastąpi pod warunkiem odesłania przez Kupującego wadliwych produktów Sprzedającemu. Wine Connect nie gwarantuje, że taka zwrotna płatności będzie możliwa do dokonania.
 11. W przypadku, gdy nie ma możliwości zwrotu płatności na rzecz Kupującego albo płatność na rzecz Sprzedającego została dokonana Kupujący we własnym zakresie dochodził będzie roszczeń wobec Sprzedającego.
 12. Jeżeli Sprzedający i Kupujący nie ustanowią inaczej zwrot Reklamowanego Towaru powinien zostać dostarczony na koszt Sprzedawcy do Punktu sprzedaży, w którym dokonany został dany zakup wskazany na fakturze VAT. Za zgodą Sprzedawcy Klient może przesłać na wskazany przez Sprzedawcę adres e-mail zdjęcia reklamowanego Produktu bez obowiązku dostarczenia tego Produktu do Punktu sprzedaży.
 13. Wszczęcie postepowania reklamacyjnego, niezależnie od sposobu jego zakończenia nie wyłącza obowiązku zapłaty przez Sprzedającego prowizji płatnej na rzecz Wine Connect ani nie zwalnia Kupującego z obowiązku opłacenia kosztów dostawy. Wine Connect może indywidualnie z Użytkownikami ustalić odmiennie.
 14. W przypadku, gdyby na skutek rozpoznania reklamacji Wine Connect obciążany był jakąkolwiek płatnością w tym w szczególności przez Agenta Płatności lub emitentów kart płatniczych np. w ramach tzw. cashback (jeżeli taka forma płatności będzie udostępniona przez Wine Connect) Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty takich kwot Wine Connect w terminie 2 dni od dnia obciążenia Wine Connect. Wine Connect może takie płatności potrącić z należności Użytkownika wynikających z innych Transakcji.
 15. Sprzedawca zwraca Klientowi należność za reklamowany Towar oraz adekwatne koszty jego przesyłki w terminie 14 dni od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. W przypadku zwrotu środków Kupującemu przez Agenta Płatności stosownie do postanowień ust. 9 i 10 Sprzedający w powyższym terminie zapłaci różnice ponad kwotę zwróconą Kupującemu.

Reklamacje wobec Wine Connect

 1. Użytkownik niezadowolony z usług świadczonych przez Wine Connect może kontaktować się z Wine Connect:
 1. pisemnie na adres Wine Connect,
 2. za pośrednictwem poczty e-mail pod adres: office@wineconnect.app,
 3. za pośrednictwem innych narzędzi udostępnionych przez Wine Connect.
 1. Gdy Użytkownik uznaje, że usługi świadczone na podstawie Regulaminu nie są realizowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu może zgłosić reklamację w sposób opisany powyżej.
 2. Wine Connect rozpoznaje reklamację w terminie dwóch tygodni dni od daty jej otrzymania. 
 3. Wine Connect przed rozpoznaniem reklamacji może zażądać od Użytkownika przedstawienia dodatkowych informacji, danych lub dokumentów. Termin wskazany w punkcie 3 rozpocznie swój bieg od dnia dokonania wyczerpującej odpowiedzi przez Użytkownika.
 4. Korespondencja Wine Connect odbywa się z Użytkownikiem na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika. Wine Connect może również kierować korespondencję na piśmie na adres wskazany w trakcie Rejestracji oraz kontaktować się telefonicznie na podane numery telefonu.

Reklamacje wobec Kuriera

 1. Reklamacje i roszczenia wobec Kuriera winny być zgłaszane bezpośrednio przez Użytkowników zgodnie i w sposób wskazany w regulacjach Kuriera, które są dostępne na jego stronie https://dhl24.com.pl/, w szczególności w zakładce https://www.dhl.com/pl-pl/home/nasze-dywizje/parcel/dla-ciebie/obsluga/dokumenty.html
 2. O wszelkich roszczeniach i reklamacjach Wine Connect winien być zawiadomiony w tym samym czasie co Przewoźnik.
 3. Wine Connect udzieli wsparcia Użytkownikom w relacjach z Przewoźnikiem.

Reklamacje wobec Agenta Płatności

 1. Reklamacje i roszczenia wobec Agenta Płatności winny być zgłaszane bezpośrednio przez Użytkowników zgodnie i w sposób wskazany w regulacjach Przewoźnika, które są dostępne na jego stronie https://pep.pl/online/dokumenty-prawne/. 
 2. O wszelkich roszczeniach i reklamacjach Wine Connect winien być zawiadomiony w tym samym czasie co Agent Płatności.
 3. Wine Connect udzieli wsparcia Użytkownikom w relacjach z Przewoźnikiem.

Odstąpienie od umowy

 1. Z zastrzeżeniem ust. 1 poniżej, Kupujący będący Konsumentem może w terminie 14 dni od dnia realizacji Zamówienia, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia zamieszczony został na końcu niniejszego załącznika do Regulaminu.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępnego na Platformie.
 3.  Rekomendowanym przez Sprzedającego sposobem odstąpienia od umowy jest przesłanie wypełnionego formularza mailowo na adres e-mail: office@wineconnect.app, lub przesłanie go pocztą na adres Punktu sprzedaży, w którym dokonany został zakup lub na adres Sprzedającego wskazany na fakturze.
 4. Do oświadczenia, o którym mowa w punkcie powyższym, Konsument powinien dołączyć dowód zakupu Produktu, lub w inny sposób udokumentować zakup Produktu.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do następujących Produktów:
  1. ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;
  2. dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia, lub ze względów higienicznych;
  3. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli.
 6. Klient ma obowiązek zwrócić Produkty, których dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy też odesłanie Produktów przed jego upływem.
 7. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Produktów, przez co należy w szczególności rozumieć koszt przesłania Produktu na adres Punktu sprzedaży.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Konsumenta oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone Towary.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w punkcie poprzedzającym, do chwili dokonania przez Konsumenta zwrotu Produktów, których dotyczy odstąpienie od umowy.
 10. Po otrzymaniu informacji o odstąpieniu od umowy przez Kupującego Wine Connect może zawiadomić Agenta Płatności i dokonać wstrzymania płatności na rzecz Sprzedającego.
 11. W przypadku ustalenia, ze doszło do skutecznego odstąpienia od umowy i Kupujący zwrócił Produkty Sprzedającemu, Wine Connect podejmie starania celem zwrotu odpowiedniej części kwoty wpłaconej Kupującemu. Wine Connect może postanowić, że zwrot środków nastąpi pod warunkiem odesłania przez Kupującego wadliwych produktów Sprzedającemu. Wine Connect nie gwarantuje, że taka zwrotna płatność będzie możliwa do dokonania.
 12. W przypadku, gdy nie ma możliwości zwrotu płatności na rzecz Kupującego albo płatność na rzecz Sprzedającego została dokonana, Kupujący we własnym zakresie dochodził będzie roszczeń wobec Sprzedającego.
 13. Zwrot płatności zostanie dokonany na wskazany przez Kupującego rachunek.
 14. Przed odstąpieniem od umowy, Konsument nie powinien korzystać z Produktów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktów. W przeciwnym razie Konsument będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Produktów. Konsument nie może odstąpić od umowy w odniesieniu do Produktów stanowiących napoje alkoholowe, które zostały przez Konsumenta otwarte.
 15. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Kupującego wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Produktu z umową.
 16. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej (jako przedsiębiorca), chyba że z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Klienta działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Pozasądowe rozwiązywania sporów z Konsumentami na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich prowadzi podmiot uprawniony, którym jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, strona www.wiih.org.pl.
 2. Klient będący Konsumentem ma dodatkową możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w formie złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie sporu między takim Klientem, a przedsiębiorcą, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

Do Adresat (Sprzedający): 

...........................................

...........................................

...........................................

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy, której przedmiotem są: 

..................................................................................................................................................... 

Numer zamówienia: 

..................................................................................................................................................... 

Data zawarcia umowy: 

..................................................................................................................................................... 

Imię̨ i nazwisko konsumenta:

..................................................................................................................................................... 

Adres konsumenta:

..................................................................................................................................................... 

Załączam fakturę zakupu nr

..................................................................................................................................................... 

Proszę̨ o zwrot zapłaconej ceny na rachunek bankowy nr

..................................................................................................................................................... 

Jednocześnie oświadczam i zapewniam, że jestem Konsumentem a ww. Produkty nie nabywałem w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności ww. Produkty nie były nabywane celem dalszej odsprzedaży, w szczególności Produkty nie były nabywane w oparciu o posiadane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Data 

..................................................................................................................................................... 

Podpis

.....................................................................................................................................................